Talibatab Chronicles #06072019 Chopseuy Version #0

Talibatab chronicles NO. 06072019 01:57pm Chopsuey version NAMBER ZIRO DICE-DICE A CARROT… Ampopang sayoti… …CHINESE PECHAY, AMPOPANG SAMPAGANG “CAULIFLOWER”. ATIN YANG muring MARAKAL A PAYUNG-PAYUNGAn, ASNA KANYAMAN . Meng-gisa- Metipid mu… Siguru (?) king bawang… Ampopa king sibuyas. Mate la man ngan ding siping kung bale, Ala ku mang abawung megisang gule. Dapot manyaman, Malyari na. Map king ala kung paugtuan.. Kanan. Osimap.. Kayantabe ke I mang Miguel, Mamangan.. Ampopang miminum. Me-kumpletu ne ing kapitnang aldo

comments button 0 report button

Newsletter

Subscribe and stay tuned.

Popular Biopages